Ranking

Cách Thức

Top Level

Tính Toán Dựa Theo Exp

Top Kill Boss

Người Chơi Kill Boss Nhiều Nhất

Top PVP

Người Chơi Chiến Thắng Nhiều Trận PVP nhất

Top Guild

Dựa Theo Cấp Độ Và Điểm Cống Hiến

Top Job

Dựa Theo Điểm EXP Job
MF Đã tiêu diệt [ Hổ Tinh Đô Lỗ Nhi ] 1 day ago.
MF Đã tiêu diệt [ Hổ Tinh Đô Lỗ Nhi ] 1 day ago.
MF Đã tiêu diệt [ Hổ Tinh Đô Lỗ Nhi ] 1 day ago.
MF Đã tiêu diệt [ Hổ Tinh Đô Lỗ Nhi ] 1 day ago.
MF Đã tiêu diệt [ Hổ Tinh Đô Lỗ Nhi ] 1 day ago.
MF Đã tiêu diệt [ Hổ Tinh Đô Lỗ Nhi ] 1 day ago.
MF Đã tiêu diệt [ Hổ Tinh Đô Lỗ Nhi ] 1 day ago.
MF Đã tiêu diệt [ Hổ Tinh Đô Lỗ Nhi ] 1 day ago.
MF Đã tiêu diệt [ Hổ Tinh Đô Lỗ Nhi ] 1 day ago.
MF Đã tiêu diệt [ Hổ Tinh Đô Lỗ Nhi ] 1 day ago.
MF Đã tiêu diệt [ Hổ Tinh Đô Lỗ Nhi ] 1 day ago.
MF Đã tiêu diệt [ Hổ Tinh Đô Lỗ Nhi ] 1 day ago.
MF Đã tiêu diệt [ Hổ Tinh Đô Lỗ Nhi ] 1 day ago.
MF Đã tiêu diệt [ Hổ Tinh Đô Lỗ Nhi ] 1 day ago.
MF Đã tiêu diệt [ Hổ Tinh Đô Lỗ Nhi ] 1 day ago.
MF Đã tiêu diệt [ Hổ Tinh Đô Lỗ Nhi ] 1 day ago.
MF Đã tiêu diệt [ MOB_AM_IVY_L3 ] 1 day ago.
MF Đã tiêu diệt [ MOB_AM_IVY_L3 ] 1 day ago.
MF Đã tiêu diệt [ MOB_AM_IVY_L3 ] 1 day ago.
MF Đã tiêu diệt [ MOB_AM_IVY_L3 ] 1 day ago.